News Flash:

Inceput de an cu angajari la SC CLP EcoSalubritate Pascani

12 Ianuarie 2016
688 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.6822 RON (+0.0051)
USD: 4.0973 RON (+0.0171)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
angajari

Conducerea serviciului de salubritate din Pascani a scos la concurs doua posturi in cadrul unitatii. Este vorba despre un post de auditor intern si un post de consilier juridic. Potrivit directorului general Eduard Dumea, pentru postul de auditor proba scrisa, care consta in raspunsurile la un set de 10 intrebari din bibliografia specifica, se va desfasura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA in data de 28.01.2016, incepand cu ora 10.00 iar interviul pe data de 02.02.2016, incepând cu ora 10.00 in aceeasi locatie. Pentru functia de consilier juridic, proba scrisa, care consta in raspunsurile la un set de 10 intrebari din bibliografia specifica, se va desfasura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani in data de 01.02.2016, incepand cu ora 10.00 iar interviul in data de 04.02.2016, incepand cu ora 10.00. Cei interesati de aceste posturi pot trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Morilor, nr.14, Jud. Iasi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată (determinata pentru primele 2 luni) a postului de auditor intern.

 

I. Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Concursul constă în 3 etape:

Ø      Selecţia dosarelor de înscriere;

Ø      Proba scrisă, care consta in raspunsurile la un set de 10 intrebari din bibliografia specifica, se va desfăşura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani în data de 28.01.2016, începând cu ora 10 00;

Ø      Interviul se va desfăşura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani în data de 02.02.2016, începând cu ora 10 00 ;

 II. Condiţiile de participare la concurs :

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediu şi pe site-ul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani www.ecosalubritate.ro .

Alte relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Resurse Umane şi la numărul de telefon 0232/763400.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii;

    g) vechime de minim 5 ani in functia de auditor intern;

    h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de  înscriere la compartimentul Resurse umane din cadrul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani, în termen de 10 de zile de la publicarea anunţului, până pe data de 25.01.2016 (inclusiv), ora 16 00  care va conţine următoarele documente :

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului societatii;

    b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);

     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări in domeniu, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; recunoasterea competentelor profesionale dobandite de auditorul intern se realizeaza pe baza:

- corespondentei disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare si in certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, acordate in conditiile legii, cu domeniile din cadrul general de competente profesionale, finalizate cu diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala;
            - pentru domeniile care nu se regasesc in cadrul foilor matricole sau in echivalent, auditorul intern trebuie sa isi dovedeasca pregatirea profesionala prin programe organizate de institutii autorizate, finalizate prin diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala;

    d) copia carnetului de muncă si originalul, adeverinta care să ateste vechimea în muncă;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    g) aviz neuropsihiatric;

    h) curriculum vitae;

    i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.     

 Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea sau în copii legalizate.

             Dosarele de inscriere incomplete, nu vor fi selectate in vederea participarii la concurs.

 III. Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

 

-         Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatilor institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice;

-         Ordonanta de Guvern nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Ordinul  MFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

-         Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata;

-         Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Hotararea de Guvern nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern

-         Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica si regimul juridic al acestora, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata;

-         Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

-         Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr. 101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.G. nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-         H.G. nr. 1470/2004, privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-         H.G. nr.246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

-         Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;

-         Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

-         Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

-         Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

-         Legea nr.178/2013 privind emisiile industriale;

-         H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

-         H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020.

-         Legea nr.53/2003 republicata privind Codul Muncii

 SC CLP ECO-SALUBRITATE SA, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Morilor, nr.14, Jud. Iasi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată a postului de consilier juridic.

 I. Condiţiile de desfăşurare a concursului :

Concursul constă în 3 etape:

Ø      Selecţia dosarelor de înscriere;

Ø      Proba scrisă, care consta in raspunsurile la un set de 10 intrebari din bibliografia specifica, se va desfăşura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani în data de 01.02.2016, începând cu ora 10 00;

Ø      Interviul se va desfăşura la sediul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani în data de 04.02.2016, începând cu ora 10 00 ;

 II. Condiţiile de participare la concurs :

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediu şi pe site-ul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani www.ecosalubritate.ro .

Alte relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Resurse Umane şi la numărul de telefon 0232/763400.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii;

    g) vechime de minim 5 ani in functia de consilier juridic;

    h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

     Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de  înscriere la compartimentul Resurse umane din cadrul SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Paşcani, în termen de 10 de zile de la publicarea anunţului, până pe data de 26.01.2016 (inclusiv), ora 16 00  care va conţine următoarele documente :

  a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului societatii;

    b)  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie,  livret militar, livret de familie);

     c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări in domeniu, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; recunoasterea competentelor profesionale dobandite de consilierul juridic se realizeaza pe baza:

- corespondentei disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente studiilor universitare, postuniversitare si in certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, acordate in conditiile legii, cu domeniile din cadrul general de competente profesionale, finalizate cu diplome sau certificate de absolvire cu recunoastere nationala;

    d) copia carnetului de muncă si originalul, adeverinta care să ateste vechimea în muncă;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    g) aviz neuropsihiatric;

    h) curriculum vitae;

    i) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.     

 Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea sau în copii legalizate.

             Dosarele de inscriere incomplete, nu vor fi selectate in vederea participarii la concurs.

III. Bibliografia în vederea participării la concurs.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora :

-         Legea nr.134/2010 - Noul Cod de Procedura Civila – republicata si actualizata;

-         Legea nr.287/2009  - Noul Cod Civil – republicata si actualizata;

-         Legea nr. 101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.G. nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

-         H.G. nr. 1470/2004, privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-         H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-         H.G. nr.246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

-         Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;

-         Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

-         Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;

-         Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

-         Legea nr.178/2013 privind emisiile industriale;

-         H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

-         H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020.

-         Legea nr.53/2003 republicata privind Codul Muncii


auditor intern 01 2016 10 00 02 2016 iii bibliografia
Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1624 (s) | 24 queries | Mysql time :0.026066 (s)