News Flash:

Se cauta directori pentru regia termoficare din Pascani. Vezi conditiile

19 August 2014
445 Vizualizari | 0 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7569 RON (0.0000)
USD: 4.1883 RON (0.0000)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
RAGCL Pascani

Conducerea regiei locale de termoficare din Pascani cauta directori noi. Este vorba despre functiile de director general si director tehnic, care au fost scoase la concurs de noul Consiliu de Adminsitratie. Dosarele pot fi depuse la secretariatul societatii pana le data de 22 septembrie zilele de examinare urmand sa fie anuntata ulterior.
Pentru functia de director general, ocupata acum de Georgeta Sandu, se poate inscrie orice absolvent de studii superioare cu minim 10 ani de vechime profesionala si 3 ani in functii de conducere, care sa aiba aptitudini de management si sa cunoasca bine o limba straina. Candidatii trebuie sa prezinte un proiect credibil de salvare a regiei de termoficare de la faliment si de restructurare.
Si candidatii pentru functia de director tehnic trebuie sa aiba experienta profesionala si sa prezinte un proiect de management.
Mentionam ca noul Consiliu de Administratie de la RAGCL a fost investit in functie luna trecuta. Din conducere fac parte, Sorin Nacuta, Gabriela Sofian, cea care ocupa si functia de presedinte, Gelu Nedelcu, Laurentiu Costan si un reprezentant din partea finantelor judetene.

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ PAŞCANI,

organizează la sediul acesteia, din str. Moldovei, nr. 21, Mun. Paşcani, Jud. Iaşi, selecţia candidaţilor, în vederea desemnării celor doi directori executivi:
1. Director general;
2. Director tehnic.
Procedura de evaluare şi selecţie a candidaţilor se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al R.A.G.C.L.

Procedura de recrutare şi selecţie cuprinde două etape:
Etapa I – selecţia dosarelor;
Etapa II – interviul – pentru candidaţii declaraţi “admis”, după desfăşurarea primei etape. Candidaţii vor fi evaluaţi şi selectaţi pe baza cunoştinţelor, experienţei şi a abilităţilor manageriale.
Candidaţii vor prezenta Oferta tehnică (în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011) – Proiect al unui plan de management, care să conţină o propunere privind strategiile de management – privind restructurarea, eficientizarea şi relansarea activităţii R.A.G.C.L., pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, viziunile şi concepţiile de viitor; prezentarea contribuţiilor proprii propuse.
Interviul se va desfăşura în limba română.
Criteriile de selecţie ale candidaţilor sunt următoarele:
1. Îndeplinirea condiţiilor legale de participare, demonstrate prin conţinutul dosarului de participare;
2. Capacitatea managerială /viziune, misiune, obiective pe termen scurt, mediu şi lung. Abilităţile manageriale vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: a. capacitate de analiză, sinteză şi adoptare a deciziilor;
b. abilităţi de comunicare;
c. corientare către rezultate (simulare variante strategice);
d. capacitate managerială pentru dezvoltarea sistemelor de control intern
e. motivaţia candidatului.

Condiţii de participare
Pentru directorul general:
1. Cetăţenie română / cetăţenie aparţinând altor state membre ale Uniunii Europene şi domiciliul în România;
2. Cunoaşterea perfectă a limbii române (scris, vorbit);
3. Cunoaşterea de limbi străine, preferabil nivel mediu sau avansat (constituie avantaj).
4. Stare de sănătate corespunzătoare care să-i permită îndeplinirea funcţiei de director general, atestată pe bază de documente medicale;
5. Capacitate de exerciţiu deplină;
6. Studii superioare; studii postuniversitare în domeniul managementului (studii de masterat altele);
7. minim 10 ani de experienţă profesională, din care minim 3 ani în funcţii de conducere, experienţă în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice profitabile sau a unor societăţi comerciale profitabile, cu minim 100 de angajaţi.
8. cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de producţie, distribuţie şi transport a energiei termice, a apei calde de consum, producerea energiei electrice; administrarea şi închirierea fondului locativ de stat aflat în administrarea regiei; transportul local de călători şi transport marfă; vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe din fondul locativ de stat .
9. capacitate de implementare a Planului de restructurare şi administrare al R.A.G.C.L;
10. capacitate de organizare, coordonare şi control.
11. experienţă în pregătirea şi/sau gestionarea proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă (constituie avantaj);
12. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: organizare şi coordonare, analiză şi sinteză (inclusiv a datelor economice), planificare şi acţiune strategică, control şi identificare a deficienţelor, gestionarea riscurilor, rezolvare eficientă a obiectivelor şi problemelor, gândire strategică, excelentă comunicare orală şi scrisă, lucru eficient în echipă atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia, bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii, abilităţi de negociere şi de mediere, capacităţi de gestionare eficientă a resurselor alocate;
13. cunoaşterea legislaţiei societăţilor comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
14. nu este incapabil, potrivit legii, ori nu este fost condamnat pentru gestiune frauduloasă –art. 242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată – art.322, uz de fals – art. 323, fals în declaraţii – art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 înşelăciune – art.244, delapidare – art.295, mărturie mincinoasă – art.273, dare de mită – art.290, luare de mită – art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată.
15. nu intră sub incidenţa Art. 6 din O.U.G. 109 din 30.11. 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:
1. Scrisoare de intenţie.
2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinţe detaliate privind activitatea profesională, realizări remarcabile.
3. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare în domeniul tehnic şi al managementului).
5. Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;
6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină de exerciţiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcţii de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
8. Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate.
9. Copie după carnetul de muncă şi / sau extras din REVISAL sau adeverinţă, după caz.
10. Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al R.A.G.C.L. Paşcani, aceasta a înregistrat profit, cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar.
11. Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.
12. Declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit, sau/şi nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului.

Condiţii de participare
Pentru postul de Director Tehnic
Funcţia de Director tehnic presupune organizarea activităţii departamentului de producţie, întocmirea programelor de modernizare tehnologică a departamentelor de producţie şi consilierea tehnică a părţilor interesate.
1. Studii superioare tehnice; Studii postuniversitare în domeniul managementului producţiei, de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă (constituie avantaj).
2. Minim 10 ani experienţă în domeniul tehnic, experienţă în domeniul transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice în sistem centralizat, din care minim 3 ani experienţă managerială în cadrul unor societăţi comerciale, regii autonome sau instituţii publice cu domenii de activitate similare R.A.G.C.L.
3. Cunoaşterea de limbi străine, preferabil nivel mediu sau avansat (constituie avantaj).
4. Operare PC: Word, Excel, programe de baze de date.
5. Cunoştinţe la nivel profesionist privind tendinţele în domeniul de producţie la
nivel naţional/internaţional.
6. Capacitate de coordonare şi asigurarea întregului proces de producţie, în vederea realizării producţiei planificate, în conformitate cu obiectivele, programul şi standardele de sistemului de management al calităţii ale R.A.G.C.L.
7. Capacitatea de a asigura funcţionarea corespunzătoare a R.A.G.C.L. din punct de vedere tehnic, în conformitate cu politicile şi strategia de producţie ale regiei.
Capacitatea de organizare şi coordonare a întregului proces de elaborare şi aplicare a celor mai bune soluţii tehnice pentru lucrările de investitii, pentru activitatea de întreţinere şi reparare a utilajelor şi instalaţiilor.
8. Capacitate de planificre a activităţii de productie, în funcţie de planul de producţie stabilit, pentru a asigura realizarea integrală a indicatorilor cantitativi şi calitativi stabiliţi.
9. Capacitatea de a dezvolta propuneri de eficientizare energetic şi termică a sistemului de producţie.
10. Capacitatea de a asigura resursele materiale şi informaţionale necesare pentru implementarea politicii în domeniul managementului calităţii.
11. Capacitatea de realizare la termen a contractelor pentru noile investiţii şi asigurarea documentaţiilor tehnice.
12. Capacitatea de a coordona realizarea şi punerea în funcţiune la termen a noilor capacităţi de producţie.
13. Bune competenţe interpersonale; abilităţi de comunicare şi negociere; gândire şi capacitate de analiză şi sinteză; abilităţi pentru lucru în echipă; preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

Dosarul de participare trebuie să conţină obligatoriu:
1. Scrisoare de intenţie.
2. Curriculum Vitae (model european conform H.G. 1021 / 2004), cu referinţe detaliate privind activitatea profesională, realizări remarcabile.
3. Copie după actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
4. Copii după documentele care atestă educaţia şi pregătirea profesională (diplomă de licenţă, studii aprofundate, master, doctorat sau alte cursuri de specializare / perfecţionare în domeniul tehnic şi al managementului).
5. Documente / adeverinţă în original, din care să rezulte experienţa în administrarea / managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat;
6. Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională.
7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare şi capacitatea deplină de exerciţiu şi aviz psihologic pentru exercitarea unei funcţii de conducere; Adeverinţa trebuie să fie eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
8. Declaraţie de consimţământ care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare şi selecţie, precum şi acordul de a permite comisiei verificarea informaţiilor furnizate.
9. Copie după carnetul de muncă şi / sau extras din REVISAL sau adeverinţă, după caz.
10. Declaraţie notarială pe propria răspundere, din care să rezulte că în perioada în care a ocupat o funcţie de administrare / management în cadrul unei regii sau unei societăţi comerciale din domeniul de activitate al R.A.G.C.L. Paşcani, aceasta a înregistrat profit, cel puţin pe parcursul unui exerciţiu financiar.
11. Declaraţie notarială pe propria răspundere, dată în conformitate cu prevederile art. 6 şi 7 din O.U.G. nr. 109 / 2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii.
12. Declaraţie pe propria răspundere, potrivit căreia, în ultimii 10 ani, nu a fost destituit, sau/şi nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă din motive imputabile candidatului.

Copiile actelor din dosarul de participare se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, prof. univ. dr. STOICA Cristina Maria, sau în copii legalizate.
Dosarele de participare şi documentele solicitate se vor depune personal la Secretariatul R.A.G.C.L până la data de 22.09.2014, ora 1600, la sediul din str. Moldovei, nr. 21, Mun. Paşcani, Jud. Iaşi, în plic închis şi sigilat, care va avea menţionat: “Candidatura pentru funcţia de Director General / Tehnic al R.A.G.C.L, numele şi prenumele.
Documentele solicitate se vor depune obligatoriu în limba română (se pot depune şi exemplare în orice limbă europeană, referinţa pentru interpretarea conţinutului fiind exemplarul de limba română).
Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii. Dosarele depuse după acest termen nu se vor lua în considerare.
Candidaţii care, conform prevederilor legale, au fost declaraţi admişi după etapa I – evaluarea / selecţia dosarelor, vor fi anunţaţi cu privire la data şi ora la care va avea loc etapa II – interviul, la numărul de telefon şi adresa de email precizate în Curriculum Vitae.
În urma propunerii Comisiei de recrutare şi selecţie, Consiliul de Administraţie – prin votul său – va numi persoanele alese, în funcţia de conducerea executivă a societăţii, şi va încheia contractele de mandat pe o perioadă de 4 ani cu Directorul General şi Directorul Tehnic.
Bibliografia va fi consultată la sediul RAGCL Paşcani. Sursa: newspascani.ro

Distribuie:  

Realitatea.net

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - Pascani.BZI - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1801 (s) | 24 queries | Mysql time :0.040123 (s)